Recognize new sentences

Listen, then click the corresponding sentence

Show Roman

ᐅᐦᑯᒥᔅᐦ ᒌᐦ ᐐᒑᐙᐤ᙮ uhkumish chiih wiichaawaau.

ᐅᑐᓯᔅᐦ ᒌᐦ ᐐᒑᐙᐤ᙮ utusish chiih wiichaawaau.

ᒥᔮᓂᒑᑦ ᐊᓂᑖᐦ ᓈᔥᒡ ᐋᐦ ᑭᑳᓍᔅᒀᔮᔨᒡ᙮ miyaanichaat anitaah naashch aah kikaanwaaskwaayaayich.

ᒦᓐ ᒋᔮᒋᔖᐹᔮᔨᒡ ᓈᑑᐦᐅᐎᔨᒡᐦ ᐅᐦᑯᒥᔅᐦ᙮ miin chiyaachishaapaayaayich naatuuhuwiyichh uhkumish.

ᒣᕇ ᑳᓂᐙᔨᒫᑦ ᐅᔒᒥᔥᐦ ᐱᓖᐦ᙮ merii kaaniwaayimaat ushiimishh piliih.

ᒀᔥᑯᐱᔨᑦ ᐱᓖ ᐋᐦ ᒌᐦ ᒫᒫᐱᓱᑦ ᙮ kwaashkupiyit pilii aah chiih maamaapisut .

ᐙᑎᑖᒥᐦᒀᐦᐙᑦ ᒣᕇ ᐱᓖᐦ᙮ waatitaamihkwaahwaat merii piliih.

ᒥᔮᑐᑦ ᐐᔨ ᐱᓖ᙮ miyaatut wiiyi pilii.

ᒣᕇ ᓈᑎᐙᐱᒫᑦ ᐅᑐᓯᔅᐦ ᑳ ᓈᒋᐎᑖᔨᒡᐦ᙮ merii naatiwaapimaat utusish kaa naachiwitaayichh.

ᒑᐙᐦᑎᑖᔨᒡᐦ ᐅᑐᓯᔅᐦ ᐅᒥᐦᑎᒥᔨᐤᐦ᙮ ᐋᑯᐦ ᒫᔻᔨᐦᑎᐦᒃ ᒣᕇ ᐋᑳ ᒑ ᐹᔨᑯᔑᑦ᙮ chaawaahtitaayichh utusish umihtimiyiuh. aakuh maaywaayihtihk merii aakaa chaa paayikushit.

Activity completed

Play again Choose an activity Next activity

Stats