Sentence dictation (roman)

Write the sentences that you hear.

merii naashch suuhk aah wiih wiichaawaat uhkumish aah puusiyichh.

uhkumish chiih wiichaawaau.

utusish chiih wiichaawaau.

wiichishaanishh piliih chiih wiichaawaau.

kaah puusich chiyaachishaapaayaayich.

miyaanichaat anitaah naashch aah kikaanwaaskwaayaayich.

miin chiyaachishaapaayaayich naatuuhuwiyichh uhkumish.

aniyaah utusish niyaachiwitaayichh .

merii kaaniwaayimaat ushiimishh piliih.

naashch aah kushtaachit kaa nikitaakiniwit, akwaataayihtihk, taanitaah wiipich chiki chiih uhchi tikushinuchichaa nitusis.

kwaashkupiyit pilii aah chiih maamaapisut .

waatitaamihkwaahwaat merii piliih.

miyaatut wiiyi pilii.

merii naatiwaapimaat utusish kaa naachiwitaayichh.

maakwaach wiiwitihkaasuyiuh waatihtaat .

chaawaahtitaayichh utusish umihtimiyiuh. aakuh maaywaayihtihk merii aakaa chaa paayikushit.

Activity completed

Play again Choose an activity Next activity

Stats