ᒑᒄ, ᒑᒀᓐ, ᒑᒀᔨᐤᐦ chaakw, chaakwaan, chaakwaayiuh

Instructions

Read carefully. Choose the correct form of the pronoun.

Show Roman

ᒑᒄ ᒥᔥᑎᒄᐦ ᒸᐙᑦ ᐙᐳᔥ᙮

chaakw mishtikwh mwaawaat waapush.

ᒑᒀᓐ ᐊᓐ ᐙᐳᔓᒫᐤ᙮

chaakwaan an waapushumaau.

ᒑᒀᔨᐤ ᓈᒀᓱᑦ ᐙᐳᔥ᙮

chaakwaayiu naakwaasut waapush.

ᒑᒀᓐ ᐊᓐ ᐊᒥᔅᑯᐦᑐᐃ᙮

chaakwaan an amiskuhtui.

ᒑᒀᔨᐤ ᐙᔑᐦᑖᑦ ᐊᒥᔅᒄ ᐊᓂᑎᐦ ᒑ ᐐᒋᑦ᙮

chaakwaayiu waashihtaat amiskw anitih chaa wiichit.

ᒑᒄ ᒦᓂᔥᐦ ᒫᒋᑦ ᒋᔖᔮᒄ᙮

chaakw miinishh maachit chishaayaakw.

ᒑᒀᓐ ᐊᓐ ᐐᔥᑦ᙮

chaakwaan an wiisht.

ᒑᒀᔨᐤ ᓂᔮᓂᑎᐙᔨᐦᑎᐦᒃ ᒋᔖᔮᒄ ᐋᐦ ᑎᒀᒋᓂᔨᒡ᙮

chaakwaayiu niyaanitiwaayihtihk chishaayaakw aah tikwaachiniyich.

ᒑᒄ ᐲᓯᒻᐦ ᐙᔖᑰᑦ ᒨᔅ᙮

chaakw piisimh waashaakuut muus.

ᒑᒀᓐ ᐊᓐ ᐲᔑᒧᔥ᙮

chaakwaan an piishimush.

ᒑᒀᔨᐤ ᒑᑭᒧᐎᔨᒡ ᓈᐹᒨᔅ ᐊᓂᑖᐦ ᐅᔥᑎᒀᓂᐦᒡ᙮

chaakwaayiu chaakimuwiyich naapaamuus anitaah ushtikwaanihch.

Activity completed

Play again Choose an activity Back to list of lessons

Stats