Word memory matching (syllabics)

Find pairs of matching words by clicking on the tiles

ᒥᒋᓯᐤ ᑳᐦᑳᒋᐤ ᒍᐙᔥᒃ ᔒᔒᑉ
ᐲᐦᐲᐦᒑᐤ ᑳᐦᑳᒋᐤ ᐅᐦᐆᒥᓯᐤ ᔖᔖᔑᐤ
ᐱᔮᐤ ᐱᔮᐤ ᐲᐦᐲᐦᒑᐤ ᔒᔒᑉ
ᒥᒋᓯᐤ ᓂᔅᒃ ᒸᒄ ᒸᒄ
ᒍᐙᔥᒃ ᓂᔅᒃ ᔖᔖᔑᐤ ᐅᐦᐆᒥᓯᐤ

Activity completed

Play again Choose an activity Next activity

Stats